Polecam KYLOS hosting

Południową granicę Polski Piastów Tworzyła Puszcza Karpacka, na skraju której znajdowały się strażnice i grody broniące tych terenów od południa. Do grodów tych należały m.in.  Bobowa, Stróże, Gródek, Szymbark, Gorlice i Biecz.

Znaczącą rolę w zasiedleniu Puszczy Karpackiej odegrały rody rycerskie takie jak Gryfici, Strzemieńczykowie, Odrowąże, Bogorie i Zadory oraz biskupi krakowscy, tynieccy benedyktyni i urzędnicy królewscy. Od X do XIV wieku miały tu miejsce fale osadnictwa niemieckiego, rycerskiego, mieszczańskiego i chłopskiego.

Jednym ze znakomitszych rodów ówczesnych czasów był ród Odrowążów, który przybył do Polski z Moraw. W uznaniu zasług oddanych Mieszkowi I zdobyli mocną pozycję polityczną, społeczną i gospodarczą. Potomkiem jednej z gałęzi tego rodu był Dominik Pieniążek herbu Odrowąż z Iwanowic, który 4. października 1279 roku założył Dominikowice, jedną z najstarszych osad obecnego powiatu gorlickiego. Akt nadania otrzymał od księcia Bolesława Wstydliwego.

Obszar Dominikowic był duży, bo liczył ok 2400 ha ale o małym znaczeniu gospodarczym z uwagi na duże zalesienie oraz małą urodzajność ziemi.

Poprzez proces wyodrębniania się kolejnych osad z terenów należących pierwotnie do Dominikowic, obszar tej wioski ulegał stopniowemu uszczupleniu. Cały wiek XIV Ziemia Biecka była terenem akcji kolonizacyjnej prowadzonej przez Kazimierza Wielkiego. I tak w 1339  r. powstały Brunary, 1348 r. - Moszczenica, Libusza i Binarowa, 1351 r. - Sitnica, 1354 r.- Gorlice, 1363 r. - Kryg, Kobylanka i Lipinki, 1365 r. - Sokół, 1388 r. - Siary.

 

Kryg lokowano w 1363 r. na prawie niemieckim, podobnie jak większość wsi królewskich starostwa bieckiego.  Jako że wieś była szczególnie trudna do zagospodarowania, dlatego zasadźców zwalniano z wszelkich obciążeń podatkowych na 20 lat. Kryg prawdopodobnie od początku był wsią królewską i wraz z sąsiednia Libuszą stanowił królewszczyzną królowej Jadwigi

Nazwę wsi zapisywano w różny sposób: w 1388 r. - Krig, w 1440 r. - Kryg, w 1470 r. - Kryk, w 1592 r. - Crik. Prawdopodobnie nazwa pochodzi od staropolskiego słowa "kryg" ("kryk") oznaczającego przyrząd do napinania cięciwy kuszy.

Historia Krygu wiąże się nierozerwalnie z położonym 10 km na północ Bieczem. W 1395 r. zapisem Królowej Jadwigi powołano tam do życia szpital. Służył on jako schronienie dla starców, chorych, wdów i bezdomnych. Aby zapewnić byt tej placówce, Kazimierz Jagiellończyk zezwolił zakupić dla szpitala sołectwa w Krygu, Libuszy i Binarowej.

Kryg pojawia się  w akcie lokacyjnym wsi Męcina, wydanym w 1377 roku przez regentkę Polski Elżbietę Łokietkównę oraz w dokumencie starosty bieckiego z 1383r.Inna wzmianka pochodzi z roku 1564, z dokumentu sporządzonego przez lustratorów królewskich opisujących sytuację w Rozdzielu, po osadzeniu tam Wołochów. W 1776 roku rząd austriacki wystawił tzw. "królewszczyzny" na sprzedaż. Całe starostwo niegrodowe lipińskie, w tym Kryg, zakupił Ewaryst Kuropatnicki herbu Nieczuja.

Od XVI w. Kryg wraz z kilkoma wsiami ( Libusza, Sitnica, Rożnowice, Binarowa, Racławice, Moszczenica, Rzepiennik – Suchy, Strzyżewski i Marciszewski) wchodził w skład niegrodowego starostwa libuskiego, które przetrwało do pierwszego rozbioru Polski.

W drugiej połowie XIX wieku, w okresie gwałtownego rozwoju wydobycia ropy naftowej, złoża krygowskie oceniano jako jedne z najbardziej wydajnych na Podkarpaciu. W 1872 roku w sąsiedniej Libuszy powstała rafineria nafty. W 1885 roku utworzono w Krygu szkołę wiertaczy, w której wykształciło się wielu przyszłych kierowników kopalni ropy. Złoża krygowskie przyniosły fortunę m.in. Władysławowi Długoszowi - polskiemu magnatowi naftowemu, mieszkającemu od 1900 roku w specjalnie dla niego wybudowanym pałacu w pobliskich Siarach.

Pod koniec XIX wieku działalność wydobywczą w Krygu prowadziło 4 firmy naftowe. Człowiekiem, który wniósł duży wkład w rozwój przemysłu naftowego w Krygu był Ignacy Król (1892-1960), współwłaściciel kopalni "Królówka". Do dzisiaj na terenie wsi Kryg znajdują sie liczne ślady świetnie niegdyś prosperującego przemysłu naftowego, króry dawał mieszkańcom pracę i dobrobyt. Istnieją malownicze pola naftowe z zachowanymi kiwonami i trojakami kopalni Kinga, Królówka, Sobieski, Władysław i Petrol.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Kryg wszedł w skład Gminy Zbiorczej Lipinki, praktycznie pokrywającej się z terenem dzisiejszej Gminy Lipinki (dziś nie ma w niej jedynie Wapiennego).

Podczas II wojny światowej w Krygu kilkakrotnie stacjonowały duże oddziały niemieckie, wymuszając kwaterunek u zamożniejszych chłopów.

Hosting zapewnia KYLOS