System identyfikacji worków z odpadami komunalnymi.

Od 1 kwietnia 2020 roku w Gminie Lipinki rozpocznie się wdrażanie nowego systemu identyfikacji worków z odpadami komunalnymi. Każde gospodarstwo domowe zostanie zaopatrzone w etykietę z indywidualnym numerem pobranym z systemu, przypisanym dla osoby, która złożyła deklarację dotyczącą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Do odbioru u Sołtysów będzie pakiet zawierający: naklejki na worki, dowody wpłaty, zawiadomienie o zmianie stawki nowy wzór deklaracji oraz informacja o sposobie segregowania. W przypadku braku naklejek mieszkaniec powinien zgłosić się do Urzędu Gminy Lipinki – pok. Nr.8
Ilość naklejek opracowana jest szacunkowo, dlatego zwracamy się z prośbą o ich rozsądne użytkowanie. Wprowadzony system kodowania odpadów pozwoli na weryfikację ich pod kątem odpowiedniego segregowania, które jest obowiązkowe.

W przypadku stwierdzenia, że z danej nieruchomości wystawione do odbioru są odpady niewłaściwie wysegregowane to zgodnie z zapisami Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(art. 6k ust.3) zostanie wydana decyzja administracyjna, według której nałożony będzie obowiązek zapłaty tzw. opłaty podwyższonej, czyli trzykrotności stawki podstawowej tj. 57,00 zł za odpady miesięcznie od 1 mieszkańca za brak segregacji.

Od 1 kwietnia 2020 r. stawki opłaty za odpady komunalne wynoszą:
– stawka 19 zł ( w przypadku braku kompostowania bioodpadów)
– stawka 16 zł ( w przypadku zadeklarowania kompostowania bioodpadów we własnym zakresie)
Opłaty za odpady komunalne nie będą pobierane przez Inkasentów.
Zmianie ulega także termin płatności z kwartalnego na miesięczny tj. płatność do ostatniego dnia każdego miesiąca. Dodatkowo właściciel nie ruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, który zgłosi chęć kompostowania bioodpadów (składając nową deklarację w Urzędzie Gminy Lipinki pok. Nr.8) będzie mógł skorzystać ze zniżki w opłacie za odpady komunalne, natomiast nie będzie mógł wystawiać tego typu odpadów podczas zbiórki i wywozić do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Każdy worek wystawiony do odbioru powinien posiadać odpowiednią naklejką:

• WORKI Z ODPADAMI SEGREGOWANYMI (żółty, zielony, niebieski, brązowy) powinny posiadać umieszczoną na worku naklejkę z napisem: ODPADY SEGREGOWANE

WORKI CZARNE Z ODPADAMI ZMIESZANYMI (pozostałość po segregacji) powinny posiadać umieszczoną na worku naklejkę z napisem ODPADY ZMIESZANE.

wywóz odpadów segregowanych

wywóz odpadów niesegregowanych

wywóz odpadów BIO